Menu 

Pethau i'w Gwneud

Sinema a Chanolfan Gelfyddydau’r Scala

Sinema a Chanolfan Gelfyddydau’r Scala yw eich sinema leol sydd ychydig yn wahanol i’r arfer. Dyma’r sinema hollol ddigidol gyntaf yng Nghymru ac mae’n cynnig y ffilmiau diffiniad uchel a 3-D diweddaraf, ac yn darlledu perfformiadau sgrin arbennig a byw o bob rhan o’r byd, theatr byw a llawer o ddigwyddiadau cyffrous eraill drwy’r flwyddyn gron. Mae lle i 150 o bobl yn y ddwy ystafell sgrin ac mae’r seddi’n hynod gyfforddus a digonedd o le rhwng y seddi. Mae detholiad gwych o fwyd a diod yn ein caffi a’n bar hefyd. Gallwn gynnig cyfleusterau cyfarfod a chynadledda dynamig a rhaglenni allgymorth cymunedol ac addysg o bob math. I gael rhagor o fanylion, ewch i’n gwefan – www.scalaprestatyn.co.uk – neu ffoniwch ni ar 01745 850197.

scala-prestatyn

Golff

Mae ein cwrs lincs pencampwriaeth godidog gerllaw ffordd yr arfordir, yr A548, i’r dwyrain i’r dref ar dir lincs gwych heb ei ddifetha. Mae’n mwynhau hinsawdd dyner ac mae ei leoliad ger y traeth yn golygu bod golffwyr yn gallu chwarae drwy’r flwyddyn gron ar laswellt gwych. Mae’r cwrs ardderchog, y clwb croesawgar, y golygfeydd godidog a heriau heb eu hail, yn cyfuno i ddarparu golff a chymdeithasu eithriadol.

golf-prestatyn

Golff Bach

Mae cwrs golff bach Prestatyn yn cynnig hwyl i’r teulu cyfan gyda’i droeon, ei lithriadau a’i dwneli cul i anelu’r bêl o’u cwmpas Mae’n her i’r golffwyr mwyaf profiadol hyd yn oed! Cadwch eich sgôr wrth fynd o gwmpas i ganfod pwy yw’r pencampwr a, phwy a ŵyr, os byddwch yn llwyddiannus ar y twll olaf, gallech ennill gêm am ddim!

crazy-golf-prestatyn

Y Ganolfan Hamdden

Mae llawer i’w wneud yng Nghanolfan Hamdden Prestatyn gyda’r neuadd chwaraeon, yr ystafelloedd cadw’n heini, y gampfa, y wal ddringo dan do a’r system gadw’n iach. Mae ystafell gyfarfod hefyd i’w llogi’n breifat. Mae’r ganolfan hamdden yn agored 7 diwrnod yr wythnos (ond mae wedi cau ar wyliau’r banc).
I gael rhagor o wybodaeth ewch i’w gwefan yma.


astrobowl-prestatyn

Bowlio Deg

Mae canolfan bowlio deg Astrobowl i’w chael yng Ngerddi’r Ŵyl ar Draeth y Ffrith. Mae Astrobowl yn agored o Ddydd Llun i Ddydd Sul o hanner dydd hyd yn hwyr ac mae’n cynnig 8 lôn o hwyl i’r teulu. Mae cyfleusterau i blant ifanc ac i bobl gydag anableddau i’w helpu i fowlio.

Mae Bowlio Deg yn hwyl i’r teulu cyfan, i griwiau gwaith gael noson allan, ar gyfer partïon penblwydd plant ac oedolion, neu’n ddim byd mwy na ffordd hwyliog o dreulio prynhawn gwlyb.

I gael rhagor o fanylion, ffoniwch Astrobowl ar 01745 850079

astrobowl-prestatyn

Arcedau Chwarae

Mae’r arcêd chwarae ar y traeth ganol ac mae’n cynnig eich holl beiriannau slot traddodiadol sy’n hwyl i bob oedran. Mae caffi ar y safle hefyd lle gallwch fwynhau byrbryd neu eistedd i fwynhau paned tra bydd y rhai bach yn chwarae ar y peiriannau.


Cerdded

Mae Prestatyn yn adnabyddus am ei theithiau cerdded hardd drwy ardal brydferth a’i hachrediad gan Walkers are Welcome. Prestatyn hefyd yw man cychwyn neu orffen llwybr Clawdd Offa i’r rheiny ohonoch sy’n gerddwyr mwy brwd.
I helpu pobl leol ac ymwelwyr i wneud yn fawr o’r teithiau cerdded amrywiol gallwch ymuno â’r cynllun cerdded cymdeithasol ‘You’ll Never Walk Alone’ sy’n rhad ac am ddim ac yn agored i unrhyw un. Mae’n cynnig teithiau cerdded i bob oedran a gallu dan arweiniad Tywyswyr Taith gwirfoddol sydd wedi cael hyfforddiant. Gallwch gychwyn yn araf a chynyddu eich teithiau wrth eich pwys.
Mae arweinydd ar y blaen a’r cefn i dywys y cerddwyr a’u hannog i gerdded ar eu cyflymder eu hunain. Mae digon o gyfle i sgwrsio, mwynhau’r golygfeydd, canfod rhagor am eich ardal leol a chanfod cyfeillion newydd. Mae mwy na 87% o’r bobl yn ymuno â’r teithiau cerdded i fwynhau’r elfen gymdeithasol y gall y cynllun ei chynnig. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch Gyngor Tref Prestatyn ar 01745 857185

astrobowl-prestatyn

Seiclo

Dewch draw i ymuno â ni ar ein Taith Seiclo Gymdeithasol bob Dydd Llun rhwng 10.30am a 12pm. Rydym yn cwrdd yn Eglwys Bentecostaidd Calfaria, Ffordd Fictoria, Prestatyn. Mae’r daith yma wedi ei hysbysebu ar wefan Go Sky Ride Seiclo Prydain fel taith gymdeithasol mewn grŵp. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.goskyride.com

Rydym yn seiclo’n bennaf oddi ar y ffordd ar deithiau rhwydwaith seiclo Cyngor Sir Ddinbych. Mae croeso i bawb.Gallwn hefyd gynnig reidiau i fagu hyder a hyfedredd seiclo i oedolion. Rhaid cofrestru ar y rhain drwy Gyngor Tref Prestatyn. Gwelwch y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth am bob un o’r gweithgareddau, neu gallech ffonio Debbie Hughes ar 01745 857185

astrobowl-prestatyn

Y Llyfrgell

Yn ein llyfrgell fendigedig newydd mae amrywiaeth eang iawn o lyfrau, disgiau DVD a CD sydd ar gael i bob oedran. Gyda’i chyfleusterau modern gallwch fwynhau tawelwch a heddwch y llyfrgell neu fenthyg y llyfrau a’u cymryd adref gyda chi. Mae modd i chi ddefnyddio’r cyfrifiaduron a chael cysylltiad am ddim â’r we hefyd. Gallwch ddefnyddio’r ystafelloedd dysgu technoleg gwybodaeth, llogi ystafelloedd cyfarfod, benthyg a dychwelyd adnoddau ac argraffu, ffacsio a llungopïo ar eich liwt eich hun. Hefyd, mae Siop Un Alwad Cyngor Sir Ddinbych yno i ateb eich ymholiadau ynghylch y cyngor neu dalu bil cyngor.
Gallwch ganfod rhagor yma

astrobowl-prestatyn

Pontins

Tocynnau Diwrnod – Y Pris yw £4.00 y pen (plant £2.00)

Dyma ffordd wych o ymweld â’r Parc os ydych yn byw’n lleol neu’n gallu cyrraedd yn gyflym mewn car. Rydym yn croesawu ymwelwyr yn Sands Prestatyn i fwynhau diwrnod allan sy’n hwyliog, cyffrous a llawn adloniant. Gallwch gychwyn yn ein pwll nofio sblash-tastig gyda llwyth o weithgareddau dŵr yn cynnwys ein Swigod Cerdded ar y Dŵr. Mae gennym lwyth o weithgareddau dan do ac awyr agored yma. Gallwch roi cynnig ar y Golff Bach neu reidio o amgylch y Parc ar y Beiciau Hwyl. Beth am gael tro ar y teganau gwynt enfawr sy’n wych i chwarae arnynt? Mae gennym weithgareddau hwyliog dan do hefyd. Dewch i roi cynnig ar ennill yn yr Arcêd Chwarae sy’n llawn gemau hwyliog i brofi eich gallu ac mae’r Ffatri Hwyl yno hefyd, heb anghofio’r nosweithiau o adloniant a Chabare Byw, a chymaint mwy! Mae’r Parc yn agored i ymwelwyr o 8 y bore hyd hanner nos, ac mae’r mynediad olaf am 8pm.
*DS Y Rheolwyr ar Ddyletswydd sy’n gwneud penderfyniadau am fynediad tocyn diwrnod. Dylai grwpiau mawrion ffonio o flaen llaw i osgoi siomiant. Parc Gwyliau Pontins Prestatyn, Ffôn 08724 350 202 neu ewch ar-lein.

pontins-holiday-park-prestatyn

LATEST FROM INSTAGRAM