Menu 

Teithio

Y GANOLFAN GROESO

Mae’r Ganolfan Groeso yn y “Pentref” ar bromenâd y Rhyl lle gallent drefnu lle aros i chi yn unrhyw le yn y wlad. Gallech hefyd alw draw ac “archebu gwely o flaen llaw” yn ystod eich arhosiad!

Yma bydd deunydd gwybodaeth ar gael i chi am weithgareddau, digwyddiadau a mannau ymweld yn lleol a thrwy Ogledd Cymru gyfan. Mae llyfrau, mapiau a chofroddion ar gael i’w prynu hefyd. Mae ganddynt wybodaeth am gludiant cyhoeddus a gallent gynnig cyngor i ymwelwyr sydd ag anghenion penodol.

Gallwch gysylltu â nhw ar y rhifau a ganlyn (01745) 355068 / 344515.

MEYSYDD PARCIO

Enw’r maes parcio Lle Nodiadau ychwanegol Costau
Traeth Barkby 215 Maes parcio’r traeth I’w gweld yn y Maes Parcio
Ffordd Ddwyreiniol y Traeth 87 Maes parcio’r traeth I’w gweld yn y Maes Parcio
Rhodfa’r Rhedyn 65 Arhosiad 4 awr Parcio am Ddim
Traeth y Ffrith 530 Maes parcio’r traeth I’w gweld yn y Maes Parcio
Rhodfa’r Brenin 37 Arhosiad byr I’w gweld yn y Maes Parcio
Gwaelod y Stryd Fawr 88 Arhosiad byr I’w gweld yn y Maes Parcio
Ffordd Llys Nant 123 Arhosiad hir I’w gweld yn y Maes Parcio
Gorllewin y Nova 624 Maes parcio’r traeth I’w gweld yn y Maes Parcio
Cefn y Nova 108 Maes parcio’r traeth I’w gweld yn y Maes Parcio
Parc Prestatyn 800+ 3 awr – dim dychwelyd Parcio am Ddim

CYSYLLTIADAU FFORDD

Mae’n hawdd cyrraedd Ffordd Gyflym Gogledd Cymru, yr A55, o Brestatyn, ac mae’n ffordd gyswllt at rwydweithiau ffyrdd cenedlaethol. Mae’r M56 a’r A56 yn gysylltiad uniongyrchol o ardal Manceinion i’r A55. Mae priffordd yr M56 a’r A56 yn cysylltu hefyd gyda’r M6, gan arwain naill ai i’r De i Birmingham a Llundain neu i’r Gogledd i Glasgow a Chaeredin.

GWASANAETHAU RHEILFFORDD CENEDLAETHOL

Mae Gorsaf Reilffordd Prestatyn ar gangen Caergybi o Brif Linell yr Arfordir Gorllewinol. Mae gwasanaethau uniongyrchol i Euston Llundain gan Drenau Virgin, tra bo trenau Arriva Cymru’n rhedeg trenau rheolaidd i Gaer, Crewe, Manceinion, Birmingham ac ar draws Gogledd Cymru. Mae Arriva hefyd yn darparu gwasanaethau bob dydd i Gaerdydd a De Cymru drwy’r Amwythig a Hereford.

GWASANAETHAU BWS A CHOETS

Mae ARRIVA Cymru’n darparu gwasanaethau bws lleol (O’r Rhyl i Gaer). Mae National Express yn cynnig nifer o wasanaethau coets yn ôl ac ymlaen i Orsaf Bysiau Prestatyn sy’n cysylltu gyda’i rwydwaith eang drwy Brydain gyfan. Mae Coetsys Voel Dyserth yn darparu teithiau ym Mhrydain a thrwy Ewrop.

Y RHWYDWAITH SEICLO CENEDLAETHOL

Mae’r Rhwydwaith Seiclo Cenedlaethol wedi’i gydlynu gan yr elusen Sustrans ac mae Prestatyn ar Lwybr 5 y Rhwydwaith, sy’n rhedeg o Reading i fyny drwy Birmingham i Gaer, ac yna ar hyd arfordir Gogledd Cymru i Fangor.

AWYRENNAU

Mae Prestatyn yn elwa o fod yn agos at Faes Awyr Manceinion a Maes Awyr John Lennon Lerpwl. Dim ond oddeutu awr o daith ffordd yw’r ddwy o Brestatyn.

TEITHIO AR Y MÔR

Darperir gwasanaethau o Gaergybi i Ddulyn gan Irish Ferries, tra bo Stenaline yn cynnig teithiau o Gaergybi i Ddulyn ac i Dun Laoghaire. Mae gan P&O daith o Lerpwl i Ddulyn sydd wedi bod yn mynd ers blynyddoedd lawer.

Toiledau

 Lleoliad

 Haf
(Gŵyl Banc y Gwanwyn -
30ain Medi)

 Y Gaeaf
(1af Hydref -
Gŵyl Banc y Gwanwyn)

 Eithriadau

 Ar Agor

 Ar Gau

 Ar Agor

Close

 Ar Agor

 Ar Gau

 Traeth Barkby

07:00

18:30

 Ar Gau (gwelwch yr Eithriadau)

 Mis Hydref yn Unig

10:00

16:00

 Yn cychwyn adeg y Pasg

07:00

18:30

 Yr Orsaf Bysiau*

06:30

18:00

09:00

17:30

 Swyddfeydd y Cyngor

06:30

18:00

09:00

17:30

 Dyddiau Sul y Gaeaf

10:00

15:00

 Canolfan y Nova

07:00

19:00

10:00

16:00

 Yr Orsaf Drenau

07:00

18:00

10:00

16:00

*Posibilrwydd o gau yng nghanol amser term ysgol.

LATEST FROM INSTAGRAM