Menu 

Golwg Gyffredinol Ar Gyngor Tref Prestatyn

Cyngor Tref Prestatyn yw lefel llawr gwlad y llywodraeth leol ac mae’n atebol i drigolion Prestatyn a Gallt Melyd ac yn eu cynrychioli’n uniongyrchol. Mae Cyngor Tref Prestatyn yn gweithio o swyddfa ganolog ar Ffordd Llys Nant, Prestatyn sy’n agored i’r cyhoedd o ddydd Llun i ddydd Iau 9am – 4.30pm a Dydd Gwener 9am – 4pm. Mae’r swyddfa ar gau i ginio hefyd bob dydd rhwng 1 a 1.30pm.
Ein cenhadaeth yw gwasanaethu cymuned Prestatyn a Gallt Melyd, parhau i wella safon bywyd i drigolion a gwneud y dref yn lle mwy atyniadol i fyw, gweithio, ymweld neu fuddsoddi ynddo. Bydd yr Aelodau a’r Staff yn hybu perthnasau gweithio agosach gyda rhanddeiliaid i wella’r amgylchedd lleol a chreu mwy o falchder cymunedol.

Amcanion Cyngor Tref Prestatyn:

Staff Ac Aelodau

Ar hyn o bryd mae Cyngor Tref Prestatyn yn cyflogi 2 aelod o staff llawn amser a 4 aelod o staff rhan amser,Mae deunaw Cynghorydd Tref etholedig sy’n wirfoddolwyr di-dâl ac yn cael eu hethol am dymor o 4 blynedd i gynrychioli gwananol wardiau yn y dref. O’r 18 Cynghorydd Tref etholedig, mae 8 ohonynt yn Gynghorwyr Sir Ddinbych hefyd sy’n caniatáu iddynt gynrychioli Prestatyn a Gallt Melyd yng nghyfarfodydd y Cyngor Sir. Mae Maer a Dirprwy Faer hefyd sy’n cael eu dewis yn fewnol gan y Cynghorwyr mewn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a’u gwaith yw cynrychioli’r cyngor mewn digwyddiadau cymunedol a threfol.
Mae’r Cyngor yn cyfarfod yn rheolaidd gyda chyfarfodydd llawn a chyfarfodydd is-bwyllgorau. Mae’r Cyngor Llawn yn cyfarfod bob deufis ac yn cael ei gadeirio gan Faer Prestatyn. Y pwyllgorau yw’r Pwyllgor Cyllid a Rheolaeth, y Pwyllgor Datblygu ac Adfywio Cymuned a’r Pwyllgor Cynllunio Tref ac mae gan bob pwyllgor Gadeirydd ac Is-gadeirydd gwahanol sy’n cael eu dethol o blith y Cynghorwyr Tref yn flynyddol.

Gwasanaethau

Mae’r Cyngor Tref yn atebol am y gwasanaethau a ganlyn yn y dref:

 • Llochesi Bysiau
 • Dodrefn stryd e.e. meinciau, biniau, hysbysfyrddau
 • Cynlluniau Chwarae Gwyliau i’r Plant
 • Gerddi Coffa Pendre
 • Maes Parcio Canol Uchaf rhad ac am ddim
 • Canolfannau Cymunedol
 • Grantiau Cymunedol
 • Prosiectau Amgylcheddol
 • Ariannu Gwersi Nofio Ysgol
 • Mentrau Iechyd ar y Cyd
 • Coed Nadolig a goleuadau’r ŵyl
 • Y Man Cysylltu ar gyfer y Maer a Chynghorwyr Tref Prestatyn
 • Digwyddiadau’r Dref
 • Cysylltu a chymorth i Fusnesau Lleol
 • Cyswllt rhwng trigolion a Chyngor Sir Ddinbych
 • Gwybodaeth i dwristiaid
 • Cydweithredu gyda sefydliadau eraill – Cerdded i Gadw’n Iach, Cynllun yr Enillwyr, Prestatyn yn ei Blodau, Fforwm Busnes Prestatyn

I gael gwybodaeth am unrhyw rai o’r gwasanaethau uchod, cysylltwch â gwasanaethau’r cwsmer Cyngor Tref Prestatyn ar 01745 857185 neu ebostiwch janice.taylor@prestatyntc.co.uk

ARFBAIS PRESTATYN

Barrog tonnog o chwe asur a/neu, ar fownt gwyrdd mewn gwaelod, castell gyda thair twr ar gochion rhosyn ariannaidd bachog a’u hadu rhwng dau frigyn o dderw ffrwythlon.

ARFLUN

Allan o gylch asur mae tri chilgant neu ddraig goch fechan yn cynnal boncyff coeden arw sy’n plygu. Y fantell asur wedi’i dyblu.

prestatyn-coat-of-arms

TARIAN

Mae’r darian yn cyfuno hanes a thopograffi Prestatyn. Mae tonnau glas ac aur yn cynrychioli’r môr a’r tywod, ac mae’r twmpath glaswelltog yn cynrychioli’r uwchdiroedd lleol. Mae’r castell ar arddull herodrol sy’n cyfeirio at y cadarnleoedd sydd wedi dangos safle strategol Prestatyn o’r dyddiau cyn-Normanaidd hyd flynyddoedd hwyr y drydedd ganrif ar ddeg, o dan arglwyddiaeth y Banastres a’r Crèvecoeurs. Am genedlaethau lawer, roedd Prestatyn a Gallt Melyd ym meddiant teulu Conwy sydd, erbyn heddiw, wedi eu cynrychioli gan Arglwydd Langford. Un o’r prif arwyddluniau yn arfau Conwy yw rhosyn coch, ac mae hwn i’w weld ar ben y darian i gofio cysylltiad hir y teulu Conwy gyda’r dref. Mae’r rhosyn hefyd yn gyfeiriad amlwg at enwogrwydd Prestatyn fel ‘Tref Rhosyn Gogledd Cymru’ a, gyda dau sbrigyn o dderw’n cyfeirio at y coetiroedd toreithiog, yn enwedig Coed yr Esgob a Choed Bell, mae’n awgrymu’r amwynderau natriol sydd mor nodweddiadol o Brestatyn.

ARFLUN

Uwchlaw’r darian mae’r helmed gaeedig yn ei briod liw i’r arfau trefol, gyda’i fantellu addurniadol yn lliwiau sylfaenol y darian, glas ac aur y môr a’r tywod. Ar yr helmed mae’r arflun. Ar y gwaelod mae cylch bach glas gyda thri chilgant euraid sy’n symbol o dyfiant cyflym y dref glan môr yma. Ohono cyfyd fersiwn sy’n deillio o’r ddyfais a ddefnyddiwyd gynt yn sêl y Cyngor – boncyff coeden wedi’i gefnogi gan y ddraig Gymreig, wedi’i dangos fel mae’n ymddangos yn arfbais Clwyd.

ARWYDDAIR

‘CYNYDDAF A LLAWENYCHAF’ – ‘I GROW AND I REJOICE’ (from Seneca’s “Epistulae”)

Cynlluniwyd yr Arfbais gan H. Ellis Tomlinson, M.A., F.H.S., a’i rhoddi i’r Cyngor Dosbarth Trefol ar Fedi 2il 1964, a’i throsglwyddo i’r Cyngor Tref ar Ragfyr 10fed 1975 o dan ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 1972.

LATEST FROM INSTAGRAM