Menu 

Mayor

MAYOR OF PRESTATYN AND MELIDEN 2017/18

COUNCILLOR GERRY FROBISHER

MESSAGE FROM MAYOR

The Mayor of Prestatyn  Meliden 2017-18 and his Consort (2)

 

In this 18th anniversary of becoming a Town Councillor, it is a great honour for both myself and my daughter Charlotte to be Mayor and Consort, to represent Prestatyn and Meliden, during the 2017-2018 Municipal Year.

 

Having been residents of Prestatyn and Meliden for many years, it gives us great pleasure to welcome all visitors to this web-site and of course to the Town and the locality itself.

 

Prestatyn and Meliden, with its miles of golden AWARD WINNING sands and sea as its frontage, and the hills forming part of the Offas’ Dyke Path (an area of Outstanding Natural Beauty) as a backdrop. It’s an ideal location in which to live, work and visit whilst on holiday. Prestatyn and Meliden is community second to none, with a healthy High Street with very few empty shops, and a large and popular Retail Park. A town that is ‘bucking the trends’ opening, not closing venues.

We are proud of our new Nova and Swimming Pool Complex, the North Wales Indoor Bowls Centre, the Library, the Scala Cinema, a successful Town Branding and the Prestatyn Town Council events – entering its sixth year – which complement the longstanding and hugely popular Town Events such as the Classic Car Show, the Flower Show, the Walking Festival and the biggest Carnival on the North Wales coast.

There is easy access to and from the motorway network via the A55 Expressway, and airports at Liverpool and Manchester are around an hour away.

 

Prestatyn and Meliden has so much to offer to the young and old, in-fact there is something for everyone.

 

So why not come to Prestatyn? You’ll be made welcome and I’m sure you’ll keep returning time after time, to this thriving town on the North wales Coast.

 

Cllr Gerry Frobisher MBE

Miss Charlotte Frobisher LLB (Hons) GCILEx

 

 

MAER OF PRESTATYN A GALLT MELYD 2017/18

Y CYNGHORYDD GERRY FROBISHER

MESSAGE FROM MAYOR

 

Yn y 18fed pen-blwydd o ddod yn Gynghorydd Tref, mae’n anrhydedd mawr ar gyfer y ddau fy hun ac mae fy merch Charlotte i fod yn Faer ac Consort, i gynrychioli Prestatyn a Gallt Melyd, yn ystod Blwyddyn y Cyngor 2017-2018.

 

Ar ôl bod trigolion Prestatyn a Gallt Melyd am nifer o flynyddoedd, mae’n bleser mawr i groesawu holl ymwelwyr y wefan hon ac wrth gwrs i’r Dref a’r ardal leol ei hun ni.

 

Prestatyn a Gallt Melyd, gyda’i milltiroedd o GWOBR euraidd ENNILL tywod a môr fel ei ffryntiad, a’r bryniau sy’n ffurfio rhan o Lwybr Clawdd Offa (ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol) fel cefndir. Mae’n lle delfrydol i fyw, gweithio ac ymweld tra ar wyliau. Prestatyn a Meliden yn ail cymunedol i neb, gyda Stryd Fawr iach gydag ychydig iawn o siopau gwag, ac mae Parc Manwerthu mawr a phoblogaidd. Mae tref sy’n ‘mynd yn groes i’r tueddiadau’ agor, nid cau lleoliadau.

Rydym yn falch o’n Cymhleth Pwll Nova a Nofio newydd, Canolfan Gogledd Cymru Bowlio Dan Do, mae’r Llyfrgell, Sinema’r Scala, a Brandio Tref llwyddiannus a digwyddiadau Cyngor Tref Prestatyn – mynd i mewn ei chweched flwyddyn – sy’n ategu’r Dref hirsefydlog ac yn hynod boblogaidd Mae digwyddiadau fel y Sioe Classic Car, Sioe Flodau, Gŵyl gerdded a’r Carnifal fwyaf ar arfordir Gogledd Cymru.

 

Mae mynediad hawdd i ac o’r rhwydwaith draffordd ar hyd y Gwibffordd yr A55, a meysydd awyr yn Lerpwl a Manceinion tua awr i ffwrdd

 

Prestatyn a Gallt Melyd gymaint i’w gynnig i’r hen a’r ifanc, yn-gwirionedd mae rhywbeth at ddant pawb.

 

Felly beth am ddod i Brestatyn? bydd croeso i chi ac rwy’n siwr y byddwch yn cadw dychwelyd dro ar ôl tro, at y dref ffyniannus ar Arfordir Gogledd Cymru.

 

Cllr Gerry Frobisher MBE

Miss Charlotte Frobisher LLB (Hons) GCILEx

 

 

 

LATEST FROM INSTAGRAM